Kjøpsbetingelser – Mediability Norway AS

1. VIRKEOMRÅDE 

1.1. Disse kjøpsbetingelsene gjelder for ethvert salg av produkter, programvare og tjenester fra Mediability Norway AS (“Mediability”). Med mindre annet er skriftlig avtalt, eller uttrykt skriftlig av Mediability, skal alle tilbud fra Mediability være underlagt disse vilkårene.

1.2. Ethvert kjøp eller bruk av Mediability-produkter, programvare eller tjenester skal anses som aksept av disse kjøpsbetingelsene.

2. BESTILLINGER

2.1 Kunder kan legge inn bestillinger til Mediability i henhold til Mediabilitys standard bestillingsprosedyrer og, hvor anvendelig, basert på et tilbud gitt av Mediability.

2.2. Alle bestillinger anses som endelige når de er mottatt av Mediability.

Dersom det i etterkant viser seg å være feil i bestilling sendt inn av kunde kan Mediability i enkelte tilfeller likevel slette ordren. I tilfeller hvor Mediability sletter/endrer en ordre etter kundes ønske (etter at ordren er mottatt) vil det forekomme et restocking fee på opptil 15% av varens pris. Dersom Mediability har andre kostnader knyttet til bestilling av varen vil kunde også bli belastet disse, som frakt, toll ect.

2.3. Mediability har rett til, når som helst før levering, å endre eller gjøre justeringer i Mediability-produkter som (i) ikke endrer produktets form, passform eller funksjon, eller (ii) anses som nødvendig av Mediability for å møte spesifikasjoner, endrede sikkerhetsstandarder og/eller relevante offentlige krav eller reguleringer (samlet omtalt som “Endringer”). Kunden erkjenner og godtar at Endringer kan føre til økninger i salgsprisen for Mediability-produkter, og aksepterer herved å være bundet av en slik prisøkning, som vil tre i kraft ved gjennomføring av eventuelle Endringer. Mediability vil gi kunden skriftlig varsel om slike prisøkninger.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

3.1. Gjeldende priser for Mediability-produkter, programvare og tjenester er angitt i ordrebekreftelsen fra Mediability. I fravær av slik ordrebekreftelse, skal prisene være som angitt i et signert tilbud fra Mediability som var gyldig på bestillingstidspunktet. Prisene er eksklusiv MVA og fraktkostnader, som skal betales av kunden.

3.2. Mediability skal vedlegge faktura ved forsendelse av Mediability-produktene. For online-kjøp vil vilkårene til Mediability sin betalingsleverandør gjelde og ha forrang over disse vilkårene ved motstrid mellom disse. Hvis ikke Mediability har tilbudt kreditt til kunden, skal full pris for bestillingen betales til Mediability innen 10 dager etter fakturadatoen, med mindre annet er angitt på fakturaen. Mediability forbeholder seg retten til å endre kredittbeløpet og betalingsbetingelser, eller til å tilbaketrekke kreditt. Dersom ikke Mediability mottar full betaling fra kunde innen forfallsdato, har Mediability rett til å belaste kunden renter på forfalt betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven, i tillegg til eventuelle kostnader knyttet til inndrivelse av betaling. 

3.3 Prisforbehold på produkter i nettbutikken.
Fremkommer det skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse knyttet til pris på produkter i nettbutikken, hvor differansen er større en 15% av normal utsalgspris, forbeholder Mediability seg retten til å slette eller avvise ordren.

Feil i prisvisning må imidlertid korrigeres innen rimelig tid (3-5 virkedager) etter at feil er oppdaget.

4. LEVERING 

4.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, leveres alle fysiske leveranser av Mediability-produkter Ex Works fra Mediability’s lager (Incoterms 2000). Kunden skal refundere Mediability for alle påløpte kostnader til forsikring og transport av forsendelser, og er ansvarlig for alle importavgifter, skatter og andre påløpte utgifter. Ved varemangel forbeholder Mediability seg retten til å vedta en rettferdig tildelingsplan og å justere leveringsplanene i samsvar med denne.

4.2. Inntil full betaling av gjeldende kjøpesum for solgte Mediability-produkter er mottatt av Mediability, skal Mediability ha sikkerhet for ubetalte kjøp i varene, jf. panteloven § 3-14 (salgspant).

4.3. Med “salg” av Mediability-produkter menes salg av de fysiske enhetene derav. Mediability innehar og beholder alle immaterielle rettigheter i og relatert til Mediability-produkter.

4.4. Kunden skal for egen regning overholde alle gjeldende eksport-, import- eller andre relevante lover.

4.5 Ved mottak av Mediability-produkter og/eller -tjenester, skal kunden umiddelbart inspisere de mottatte varene og/eller tjenestene, og eventuelle innsigelser som kunden skulle ha med hensyn til slike varer eller tjenester skal straks gjøres gjeldende skriftlig til Mediability, og senest innen 14 dager etter mottak av varene og/eller tjenestene.

5. MANGLER

5.1. Hvis et levert produkt har en mangel som Mediability svarer for, har Mediability rett til, etter eget valg, å (i) avhjelpe mangelen ved reparasjon, (ii) omlevere produktet eller (iii) refundere kjøpesummen for produktet.

5.2. Mediability forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til den respektive produsenten av produktet, eller til serviceverkstedet som produsenten henviser til, for retting av mangler.

6. SÆRVILKÅR FOR PROGRAMVARE

6.1. All tredjepartsutviklet programvare som selges av Mediability er verk beskyttet av opphavsrett tilhørende den respektive produsenten eller lisensgiveren (heretter kalt “Tredjepartsleverandør”). Ved kjøp av rett til bruk og/eller lisens til programvare fra en Tredjepartsleverandør, gjelder kjøpsvilkårene til Tredjepartsleverandøren, og skal ha forrang fremfor disse kjøpsbetingelsene i tilfelle motstrid mellom  dem. Slike kjøpsvilkår fra Tredjepartsleverandører kan enten sendes til kunden av Mediability, eller på annen måte vedlegges og/eller være inkorporert i programvaren. Ethvert kjøp av slik tredjepartsutviklet programvare fra  Mediability skal anses som kundens aksept av Tredjepartsleverandørens kjøpsvilkår.

6.2. Mediability fraskriver seg ethvert ansvar for tredjepartsutviklet programvare som selges fra Mediability, herunder ethvert ansvar for programvarens ytelse, egnethet for et bestemt formål eller at programvaren ikke krenker noen tredjeparts rettigheter. Mediability påtar seg intet ansvar for programvarens tilgjengelighet, og skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for manglende tilgjengelighet eller andre feil som skyldes Tredjepartsleverandøren av programvaren, herunder nedetid for programvare solgt “as a Service”.

6.3. Ethvert salg av programvare utviklet av Mediability eller dets mor-, datter- eller konsernselskaper, som selges og/eller lisensieres av Mediability, skal være underlagt Fonn Groups generelle kjøpsbetingelser, tilgjengelig på https://fonngroup.com/fonn-group-general-terms-and-conditions.

7. GARANTIER; ANSVARSFRASKRIVELSER

7.1. Alle Mediability-produkter, programvare og tjenester selges “som den er”, og med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse kjøpsbetingelser, gir Mediability ingen garantier av noe slag, herunder for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller for at produktene, programvaren eller tjenestene ikke krenker noen tredjeparts rettigheter. Mediability gir ingen garantier for at Mediability-produkter eller -tjenester oppfyller kundens krav, spesifikasjoner eller forventninger, eller at eventuelle mangler blir rettet.

7.2. Der Mediability ikke er den opprinnelige produsenten av et Mediability-produkt, vil Mediability videreformidle eventuelle garantier gitt av opprinnelige produsenten til kunden, i den utstrekning Mediability har fått autorisasjon til dette.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1. Mediability fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap eller følgeskader av ethvert slag, herunder tap av fortjeneste, kostnader for erstatningsvarer eller tap av data.

8.2. Under enhver omstendighet skal Mediabilitys ansvar for brudd på, eller som følge av disse kjøpsbetingelsene eller en hvilken som helst avtale basert på disse, være begrenset til refusjon av kjøpesummen for det kjøpte Mediability-produktet, programvaren eller tjenesten som ansvaret er knyttet til.

9. KONFIDENSIALITET OG KOMMUNIKASJON

9.1. Kunden skal behandle som konfidensiell all informasjon som er betegnet som konfidensiell av Mediability eller dens leverandører, eller som med rimelighet må anses å være av forretningssensitiv eller proprietær natur (“Konfidensiell Informasjon”). Kunden skal herunder anvende minst samme grad av forsiktighet i håndteringen og beskyttelsen av Konfidensiell Informasjon som kunden selv bruker med hensyn til sin egen konfidensielle informasjon, men likevel aldri mindre enn det som må anses som en vanlig eller rimelig grad av beskyttelse. Kunden skal ikke utlevere eller dele Konfidensiell Informasjon med eget personell bortsett fra de av sine ansatte som har et behov for å kjenne til den og som er underlagt skriftlige konfidensialitetsforpliktelser som er minst like restriktive som dem er angitt her. Informasjon skal likevel ikke regnes som Konfidensiell Informasjon hvis den på lovlig måte er eller blir allment kjent utenom et brudd på disse avtaleforpliktelsene av kunden. Forpliktelsene i dette punkt 9.1 skal også gjelde etter enhver heving eller oppsigelse av disse kjøpsbetingelsene eller en avtale basert på dem.

9.2. Dersom kunden ikke skriftlig meddeler noe annet, aksepterer kunden at Mediability benytter seg av kundens logo i markedsføring, og at Mediability kan offentliggjøre informasjon om avtalen, herunder kundens navn, datoen for avtalen og hvilke(t) produkt(er), programvare og/eller tjenester kunden har kjøpt.

9.3. Kunden skal ikke offentliggjøre informasjon om eksistensen eller omfanget av arbeidet som skal utføres av Mediability i henhold til avtalen, eller noen detaljer om Mediability sine fasiliteter eller forretningsplaner uten forutgående skriftlig samtykke fra Mediability.

10. LOVVALG OG VERNETING

10.1. Disse kjøpsbetingelsene og enhver avtale basert på dem skal tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Bergen tingrett som eksklusivt verneting for enhver tvist som måtte springe ut av  disse kjøpsbetingelsene eller enhver avtale basert på dem.

11. OPPSIGELSE

11.1. Mediability kan heve disse kjøpsbetingelsene og enhver avtale basert på dem dersom kunden vesentlig misligholder noen forpliktelser herunder, og kunden ikke avbøter misligholdet innen 30 dager etter å ha mottatt varsel fra Mediability. Hvis mislighold avbøtes til Mediability tilfredshet i løpet av en slik 30-dagers oppsigelsesperiode, og kunden på nytt misligholder avtalen innen ett (1) år fra det opprinnelige misligholdet, skal det andre misligholdet i alle tilfeller anses vesentlig og ikke mulig å avbøte, og Mediability skal ha rett til å heve disse kjøpsbetingelsene og enhver avtale basert dem med umiddelbar virkning.

11.2. Mediability kan under enhver omstendighet heve disse kjøpsbetingelsene og enhver avtale basert på dem med umiddelbar virkning dersom kunden blir insolvent, begjæres eller slås konkurs, foretar forhåndsutdelinger eller disposisjoner til fordel for kreditorer, eller dersom kunden blir avviklet eller opphører å eksistere.

12. GENERELT

12.1 Mediability fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser eller manglende oppfyllelse fra sine leverandører, eller deres leverandører, i henhold til disse vilkårene eller noen avtale basert på dem, og videre for ethvert tap som oppstår som direkte eller indirekte er en konsekvens av hendelser som med rimelighet ligger utenfor Mediability eller dets leverandørers kontroll (Force Majeure).

12.2 Mediability forbeholder seg retten til å endre disse kjøpsbetingelsene, og vil i så tilfelle varsle kunden skriftlig om dette. Dette dokumentet utgjør hele avtalen mellom partene.

12.3 Disse kjøpsbetingelsene etablerer ikke et agentforhold eller partnerskap mellom partene, og partene skal heller ikke fremstille seg som en agent, partner eller annen form for representant for den andre parten. Ingen av partene skal ha noen rett til å binde den andre parten, å uttale seg eller avgi garantier på vegne av den, motta varsler eller å utføre noen andre handling på dens vegne.

12.4 Kunden kan ikke tildele eller overføre noen rettigheter eller forpliktelser i forbindelse med en bestilling, disse kjøpsbetingelsene eller en avtale basert på dem, uten forutgående skriftlig samtykke fra Mediability. Mediability kan overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser helt eller delvis til et mor-, datter- eller konsernselskap, eller annen samarbeidspartner av Mediability, og vil i så tilfelle gi skriftlig varsel om dette til kunden.

12.5 Dersom en bestemmelse, eller deler av en bestemmelse i disse kjøpsbetingelsene eller en avtale basert på dem, av hvilken som helst grunn skulle anses å være ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve, skal de resterende bestemmelsene opprettholdes så langt mulig.

12.6 Alle meddelelser fra Mediability til kunden skal anses levert (i) for post: to dager etter datoen for postleggelse til kundens sist kjente adresse, eller (ii) for e-post: ved sending av slik e-post via Mediability’s e-postleverandør.